NeMo2-hankkeen tutkimusryhmä ja päämäärät

NeMo2-tutkimushanke on edelläkävijä Suomen oppisopimuskoulutuksen tutkimuksen kentällä, sillä oppisopimuskoulutuksesta on olemassa kotimaista tieteellistä tutkimusta vain vähän. Tutkimus on jatkoa NeMo- ja MAE-tutkimushankkeille, jotka ovat luoneet uudenlaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Tutkimusta rahoittaa Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto.

Tutkimuksen päämäärät

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, joka tulee lisäämään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Reformin myötä ymmärrys työpaikan oppimisympäristöstä, oppilaitosten ja työpaikkojen välisen yhteistyön kehittäminen sekä opetushenkilökunnan työelämäosaamisen vahvistaminen ovat keskeisiä. NeMo2-tutkimushanke sijoittuu tärkeään murrosvaiheeseen, sillä juuri näistä ammatillisen koulutuksen osa-alueista tarvitaan lisää tutkimustietoa.

 

Tutkimus sijoittuukin tärkeään murrosvaiheeseen, sillä juuri näistä ammatillisen koulutuksen osa-alueista tarvitaan tutkimustietoa.”

 

 

Tutkimus sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat nousseet tärkeimmiksi tutkimusteemoiksi aiempien tutkimusten perusteella. Työelämäosaamisen kehittäminen edellyttää ymmärrystä oppilaitoksista ja työpaikoista oppimisympäristöinä ja tiedontuottajina. Tutkimuksen ensimmäisessä pääteemassa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen, oppilaitoksen ja työpaikan, tuottamia tietoja ja taitoja sekä niiden yhteenliittymistä ammatilliseksi osaamiseksi. Lisäksi tarkastellaan millaisia valmiuksia monikulttuurinen toimintaympäristö opettajilta edellyttää. Toisessa tutkimusteemassa perehdytään työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikkaan ja tarkastellaan työpaikkojen tarjoamia oppimisympäristöjä sekä työpaikkojen pedagogisia käytänteitä. Tutkimuksen kolmannessa teemassa syvennetään tietämystä aikaisemmissa tutkimuksissa esiin nousseiden itsesäätelyvalmiuksien kehittymisestä oppisopimuskoulutuksessa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä oppilaitosten ja työpaikkojen mahdollisuuksista tukea yleisten työelämävalmiuksien kehittymistä opintojen aikana.

Tutkijat hankkeen takana

Tutkimusprojektin takana on CharveLEAD-tutkimusryhmä, jonka johtajana toimii Tampereen yliopiston dosentti ja Tampereen teknillisen yliopiston professori Petri Nokelainen. Ryhmä on kahden tutkimusryhmän yhteenliittymä ja koostuu Tampereen yliopistossa toimivasta CharVEL-ryhmästä ja Tampereen teknillisen yliopiston LEAD-ryhmästä. Tutkijajäseniä ovat Susanna Mikkonen, Laura Pylväs, Anna Wallin, Eija Lehtonen ja kesäharjoittelijana 2017 toiminut Jasmi Lehtinen (Tampereen yliopisto) sekä Heta Rintala ja Susanna Hartikainen (Tampereen teknillinen yliopisto). Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa ja pohjautuu tutkimusryhmän aikaisempaan tutkimukseen.